Prologue : จุดเริ่มของการเดินทาง

Prologue :
จุดเริ่มต้นของการเดินทาง

ต้นลายพระหัตถ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
เสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารเรือ
ที่อังกฤษ ศูนย์กลางศิลปวิทยาการ
ของโลกยุคนั้น ซึ่งชาวสยามในสมัยเดียวกับพระองค์ เรียกขานด้วยสมญา “เมืองแก้ว”

ทรงเคยประทับและทรงศึกษาในสถานที่หลายแห่ง ตลอดระยะเวลา 7 ปี

ลักษณะเฉพาะของวิชาทหารเรือ ทำให้ทรงมีโลกทัศน์
กว้างไกลไพศาล จากการที่ทรงได้ join the navy
to see the world

… จะหาช่องให้ได้พบพระอนุชา
สักครั้งหนึ่งก็ยังไม่สำเร็จ
เพราะเรือริเวนช์เชิญเสด็จไปเที่ยวร่อนเร่
อยู่ในฝั่งเตอรกี ทั้งข่าวคราวและรายงาน กว่าจะได้ก็ยากที่สุด …

ความตอนหนึ่งในหนังสือของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขณะทรงศึกษาที่อังกฤษนั้น
กรมหลวงชุมพรฯ ทรงเคยประทับที่ไหน
ทรงเคยทอดพระเนตรสิ่งใด
ทรงเคยกระทำอะไรบ้าง ?

สิ่งเหล่านี้ คงมีผู้คนในรุ่นหลังเพียงน้อยรายที่จะล่วงรู้ ด้วยพระประวัติที่เผยแพร่กันอยู่ทั่วไป ล้วนเรียบเรียงขึ้นจากเอกสารจดหมายเหตุต่าง ๆ
ซึ่งทั้งหมดเขียนไว้เป็นตัวหนังสือ

กว่าร้อยปีผ่านไป ไม่เคยมีใครเดินทาง
ตามรอยพระประวัติอย่างจริงจังมาก่อนเลย

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21

พระทายาทในราชสกุลอาภากร ร่วมกับ
คณะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มหนึ่ง มุ่งหน้าสู่อังกฤษ
ด้วยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรับรู้ สู่ภาพพจน์และจินตภาพที่แจ่มชัดมากขึ้น ถึงประสบการณ์ โลกทัศน์ และสรรพวิชาความรู้ใหม่ ที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงรับกลับสยาม

ครั้งแรกของการเดินทางตามรอยกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อเข้าใจ
พระประวัติให้มากยิ่งกว่าเดิม